Frederiksberg – Den klimavenlige kommune

Frederiksberg – Den klimavenlige kommune

september 29, 2021 Slået fra Af admini

Frederiksberg har i mange år forsøgt at være en klimavenlig kommune.

Det ser man på mange forskellige måder. Senest har Frederiksberg fået opsat Danmarks allerførste urbane lynladestation. Det har været store diskussioner om udseendet på lynladestationen og placeringen af den, men den er der i hvert fald og den er med til at bevidne, at Frederiksberg går foran, når det gælder klima og miljø.

Ambitionen er, at der skal sikres ”ladegaranti” på Frederiksberg, så borgerne på Frederiksberg maksimalt har 250 meter fra deres gadedør til den nærmeste kommunale ladestander.

Frederiksberg Kommune har selv i mange år tænkt elbilerne ind i kommunens drift.

I 2013 fik Frederiksberg Kommune Danmarks allerførste eldrevne full size-skraldebil. Efterfølgende har man gradvist udskiftet kommunens skraldebiler med eldrevne skraldebiler.

Frederiksberg vil være Danmarks førende elbilby og i 2030 er planen, at alle kommunens køretøjer skal være eldrevne. Eneste undtagelser skal være hvor det ikke er praktisk muligt.

I 2015 tilsluttede 195 lande sig til Parisaftalen, hvor landene forpligter sig til at gøre noget for klimaet. Blandt andet at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur på et godt stykke under 2 grader over det førindustrielle niveau og CO2-emissionerne skal også mindskes og der skal udarbejdes handlingsplaner herfor.

Frederiksberg Kommune er sammen med nogle andre kommuner med i et pilotsamarbejde, hvor man forsøger at opnå en nettonul-udledning af drivhusgasser 2030/2050. Frederiksberg kommune skal lave handlingsplaner, som beskriver hvilke indsatser der skal laves og hvilke fordele, som der i øvrigt er ved at gennemføre disse handlingsplaner. Det gælder både de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster, som der er ved at gennemføre handlingsplanerne.

Frederiksberg Kommune er allerede nået et pænt stykke qua kommunens eksisterende politikker, strategier og planer. Dette set i forhold til at håndtere klimaforandringerne (skybrud, spildevand og temperaturstigninger) og mindske CO2-udledningen, og hvilke yderligere der skal iværksættes for at leve op til Parisaftalens målsætninger og indfri kommunens klimaambition.

På kommunens budget for 2021-2022, så kan man se, at der er afsat 15,8 over de næste 4 år til øget bynatur og biodiversitet. Frederiksberg har en 67 siders lang klimaplan og der er så heldigvis også afsat penge i budgettet, så klimaplanen kan gennemføres.

Frederiksberg Kommune har siden 2018 været en ”Bivenlig” kommune. En kommune er ”bivenlig” hvis minimum en hektar af kommunens arealer er tilsået med bivenlige frøblandinger.

På Frederiksberg har man sin hel anden frøblanding, som hedder Frederiksberg Blomstereng. Den har kommunens borger gratis kunne hente på rådhuset.

Kommunen har også et tiltag, som hedder gadehaver. Her kan kommunens borgere få et stykke offentlig grund, som de må passe som et lille grønt område. Der er så også et lille skilt på de enkelte gadehaver, hvor der står hvem der passer haverne. Der har været stor efterspørgsel efter disse gadehaver og alle dem, som har fået tildelt en gadehave har fået udleveret et gratis startkit af kommunen.

Af andre indsatser kan nævnes, at der bliver åbnet en lille lommepark ved Danas Plads, hvor parken skal være både mere tilgængelig og synlig i forhold til hvad den er i dag. Rosenbedet i midten skal omdannes til et staudebed med bi-, sommerfugle og insektvenlige stauder.

På Solbjerg Parkkirkegård har man allerede tidligere genbrugt gamle gravsten, hvor man blandt andet har udhulet dem, så de kan indeholde drikkevand til fugle, insekter og andre dyr. Dette forsætter man med og opsætter så også nogle fuglehuse og forsøger at etablere flere levesteder for dyr og insekter.

Gården i Rådhuset plantes til med blomster og evt. buske, som også er med til at øge biodiversiteten. Grundet den meget skygge i gården, så skal der tages hensyn til at planterne kan tåle skygge. Der bliver også opsat fuglehuse og insekthoteller. Dermed skabes der flere levesteder til fuglene og insekthotellerne er også med til at levere naturlig føde til fuglene.

Derudover er der planlagt mange andre projekter og der er i forvejen gjort meget for miljø, klima og biodiversitet i kommunen. I forbindelse med den nylige renovering af rådhustårnet blev der også sat fuglekasser op til mursejlere.

Frederiksberg Kommune er en grøn kommune og har ambitioner om at blive endnu grønnere. Frederiksberg går foran og man kan kun håbe på, at andre kommuner i samme eller højere grad kommer til at gøre mere for klimaet i fremtiden.